مواد لازم: بابا غنوج (بابا گانوش) یا متبّل، مزه یا پیش غذای مشهوری در بابا غنوج بالصور


باباغنوج


بادمجان


لبنان


خاورمیانه


 پیش غذایی لبنانی بابا غنوج