روش تهیه

آکاایران: طرز تهیه سلطان پلو


آکاایران: #پلو،سلطان پلو
ﻃﺮﺯ تهیه:
ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ بگذارید
یکی ﺍﺯ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﻧﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ آبش رو بگیریﺪ ﻭ با گوشت ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻭ گل
ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻞ ﺳفید.فلفل قرمز، ‏) ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺣﺴﺎبیﻭﺭﺯ بدهید
‏( پودر ﺳﺮﺥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻧﺮﻳﺨﺘﻢ بجای پودر گل سرخ پودر تخم گشنیز ﺭﻳﺨﺘﻢ ﻭ ﺯﻧجفیلﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﺍﺿﺎفه
ﻛﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﻣﺎﯾﻪگوشتی توپ ﻫﺎﯾﯽ بهﺳﺎﯾﺰ گردو بردارﯾﺪ ﻭ تو ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ .
توﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﻏﻨﯽ که گوشت ﻫﺎ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ، ﭘﯿﺎﺯ ﺩﺍﻍ ﺭﻭبا ﭘﯿﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻭقتی
ﭘﯿﺎﺯ سرخ ﺷﺪ ، ﮐﻤﯽ ﺯﺭﺩﭼﻮبهﻭ فلفل ﻭ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺍضافهﮐﻨﯿﺪ . گوجهﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ
ﺭﺏ گوجه فرنگی را در ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ تاﺁﺏ گوجه فرنگیﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﯿﺪﻩ بشه ﻭ ﯾﺎ ﺭﺏ ﺧﺎﻣﯿﺶ
گرفته بشه.
گوشت ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﻭبه گوجه ﺍﺿﺎفه ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ با گوجه فرنگی تفت بدید. ﮐﻤﯽ ﺁﺏ
بﻪ ﻏﺬﺍ ﺍﺿﺎفه ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﮏ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ بدید باگوﺷﺖ باﺳﺲ بپزهﻭ ﺟﺎ
بیفتهﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺲ ﻏﻠﯿﻆ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشﯿﺪ . برای ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺍﺳتفاده ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ با ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ب"ﺮﻧﺞ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ


.

منبع :

 آموزش

گردآوری توسط بخش انواع خورشت ، خورش ، قلیه سایت آکا
طرز تهیه سلطان پلو
4.3 (86%) 58 رای